Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska

Nasze zasady etyki biznesowej


Zarządzanie i współpraca oparte o wartości

Ważnym zadaniem naszej kadry zarządzającej jest zapewnienie konstruktywnej współpracy na różnych płaszczyznach działalności firmy poprzez szacunek i uznanie dla zaangażowania wszystkich pracowników. W tym kontekście należy uwzględnić z jednej strony interesy naszych Klientów i Partnerów, a z drugiej strony uszanować indywidualne cechy osobowości każdego pracownika. Obowiązkiem pracowników jest tworzenie atmosfery opartej na tolerancji i szacunku dla innych. Tendencje, które są sprzeczne z tymi zasadami, nie są w firmie tolerowane i stanowczo je odrzucamy. Kadra kierownicza oraz przedstawiciele pracowników współpracują z sobą na zasadach partnerskich.

Równość szans i różnorodność

W firmie Gegenbauer każdy ma równe szanse na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy, niezależnie od swojej narodowości, płci, wyznawanej religii, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Świadomie stawiamy na różnorodność wœród naszych pracowników i różnorodność tę postrzegamy jako integralny element naszej zrównoważonej i postępowej strategii personalnej.

Przestrzeganie prawa (Compliance)

Przestrzegamy obowiązujących w Polsce przepisów i regulacji prawnych oraz naszego wewnętrznego Kodeksu Postępowania. Naszym pracownikom stwarzamy jasne i przejrzyste zasady postępowania.

Sprawiedliwość i przyzwoitość

Oprócz przestrzegania prawa i Kodeksu Postępowania, pracownicy kadry zarządzającej oraz pracownicy szeregowi w swoim postępowaniu kierują się uniwersalnymi zasadami uczciwoœci i przyzwoitości. Przejawia się to przede wszystkim w opartej na zaufaniu współpracy oraz traktowaniu innych osób w taki sam sposób, w jaki chciałoby się być potraktowanym w podobnej sytuacji. Poszanowanie godności człowieka jest naczelną zasadą dla wszystkich osób w firmie.

Wartość dodana i zysk

Realizując usługi działamy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony mając w poszanowaniu jednostkę, społeczeństwo i środowisko, odrzucamy tym samym współpracę z firmami, które nie podzielają naszych zasad etycznych. Dążymy do osiągnięcia zysku, który pozwoli nam na godziwe wynagradzanie naszych pracowników, inwestowanie w przyszłość naszej firmy oraz branie na siebie odpowiedzialności społecznej. Nie zamierzamy osiągać żadnych zysków, które opierają się na działaniach niezgodnych z prawem.

Cały dokument można pobrać, korzystając z załącznika znajdującego poniżej

Kliknij tutaj aby pobrać cały dokument.

Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatności
©Gegenbauer Polska 2015